Oddelenie spracovania surovín

O nás

Oddelenie spracovania surovín je pracovisko, ktoré sa zaoberá vzdelávaním a výskumom v oblasti spracovania primárnych a sekundárnych surovín.

Na začiatku celého procesu spracovania tzv. primárnych surovín (uhlie, rudy a nerudy) sa spravidla uplatňujú technológie majúce za úlohu surovinu upraviť (zušľachtiť). Spolu s rýchlym celosvetovým úbytkom takýchto surovín a súčasne s rastom požiadaviek na ich kvalitu potreba úpravníckych technológií – ekotechnológií nezaniká. Naopak, o to viac je nutné vyvíjať a využívať dokonalejšie a tým aj efektívnejšie technológie úpravy surovín, s dôrazom na možný environmentálny dopad na všetky zložky životného prostredia.

Inovácie jestvujúcich fyzikálnych úpravníckych technológii, dnes bežne využívaných, umožňujú presadzovanie technológií netradičných – založených na fyzikálno-chemických, chemických a biologických princípoch (chemické technológie, biotechnológie, atď.). Spomínané technológie (vyvíjané a aplikované pri úprave primárnych surovín) čoraz viac nachádzajú svoje uplatnenie ako technológie environmentálne, napr. pri úprave a čistení vôd a ovzdušia a pri spracovaní, resp. recyklácii odpadov – sekundárnych surovín, ktorých neustále pribúda.

Príkladom môžu byť recyklácie automobilových vrakov, elektronických zariadení, ale aj komunálneho odpadu vo vyspelých spoločnostiach, využívajúce tradičné úpravnícke technológie. Zvláštnym trendom v súčasnosti je nutnosť úpravy a recyklácie veľmi jemnozrnných materiálov s veľkým merným povrchom (kaly, prachy, sedimenty, popolčeky, atď.), čo vyžaduje podrobné vedomosti o povrchových a medzifázových javoch. Technológie úpravy surovín sa takto uplatňujú čoraz viac v rámci celého procesu spracovania surovín, t.j. nielen na jeho začiatku, ale aj na konci, umožňujúc tak ich maximálne (opätovné) zhodnotenie v kontexte súčasných predstáv v oblasti ochrany životného prostredia.

Pracovníci

Vedúca oddelenia

doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Park Komenského 19, č. d. 054
Mail: lubica.kozakova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2990
https://orcid.org/0000-0001-7685-0077

HTML tutorial
HTML tutorial
HTML tutorial
HTML tutorial
HTML tutorial

Pracovníci

prof. Ing. Martin Sisol, PhD.
Park Komenského 19, č. d. 042
E-Mail: martin.sisol@tuke.sk
Tel: +421 (55) 602 2958
https://orcid.org/0000-0003-2210-7012

HTML tutorial
HTML tutorial
HTML tutorial
HTML tutorial

prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc.
Park Komenského 19, č. d. 051, 055
E-Mail: jiri.skvarla@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2962
https://orcid.org/0000-0002-2860-1305

HTML tutorial
HTML tutorial
HTML tutorial
HTML tutorial

prof. Ing. Tomáš Bakalár, PhD., Ing-Paed.IGIP
Park Komenského 19, č. d. 056
Mail: tomas.bakalar@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2958
https://orcid.org/0000-0002-6985-9935

HTML tutorial
HTML tutorial
HTML tutorial
HTML tutorial

doc. Mgr. Mária Kaňuchová, PhD.
Park Komenského 19, č. d. 054
Mail: maria.kanuchova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2990
https://orcid.org/0000-0001-8947-8382

HTML tutorial
HTML tutorial
HTML tutorial
HTML tutorial

Ing. Michal Marcin, PhD.
Park Komenského 19, č. d. 053
Mail: michal.marcin@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2992 https://orcid.org/0000-0002-3800-7203

HTML tutorial
HTML tutorial
HTML tutorial

Ing. Tomáš Holub, PhD. –  vedecko-technický pracovník
Park Komenského 19, č. d. 053
Mail: tomas.holub@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2992

HTML tutorial
HTML tutorial

Ing. Anna Girová, PhD. –  vedecko-technický pracovník
Park Komenského 19, č. d. 055
Mail: anna.girova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2968

HTML tutorial
HTML tutorial

Mgr. Rozália Tarhaničová –  technik výskumu a vývoja
Park Komenského 19, č. d. 048
Mail: rozalia.tarhanicova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2956

HTML tutorial
HTML tutorial

Doktorandi

Ing. Michaela Suďová
Park Komenského 19, č. d. 053
Mail: michaela.sudova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2992

HTML tutorial
HTML tutorial